Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 9/2015, 22.07.2015

Projednání plnění kulturního kalendáře obce.
1) Projednání žádosti SDH o pořízení požární stříkačky.
2) Projednání změn PD a provedení stavby Intenzifikace ČOV Modletice.
a. Způsob založení
b. Úprava technologie
c. Zázemí pro zaměstnance obce a obecní techniku.
3) Projednání nabídek na směnu a odprodej částí pozemků parc. č. 527/9, 527/10, 7, 79, 87/3, 527/12, 87/1, 527/6 a 527/7.
4) Rozpočtové opatření č. 6/2015.
5) Informace o chodu obecního úřadu.
a. Ochranné pásmo vodního zdroje
b. Hluk                                                              
i. - vyhodnocení změn projektu stavby SOKP část 512                                                            
ii. - jednání na MZ ČR                                                          
iii.- řešení hluku z SOPK, současný stav
6) Projednání obecně závazné vyhlášky obce o nakládání s odpady.

Zápis zastupitelstva c. 9-2015, 22.07.2015.pdf

Vyvěšeno: 22. 7. 2015

Zpět