Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 7/2017, 19.07.2017

1) Projednání studie firmy MIBA s.r.o. na rozšíření areálu.
2) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Modletice a firmou T-Mobile Czech Republic a.s.
3) Projednání kupní smlouvy na pozemky veřejné zeleně parc. č. 169/21, 242/39, 169/20, 169/2, 242/3, 242/34 a 408/36 v k.ú. Modletice u Dobřejovic.
4) Projednání zajištění investičního úvěru pro obec Modletice.
5) Projednání smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek parc. č. 242/33 v k.ú. Modletice u Dobřejovic.
6) Projednání plánovací smlouvy mezi obcí Modletice a firmou Kärcher spol. s r.o. v souvislosti s výstavbou areálu firmy.
7) Projednání žádosti o vydání stanoviska k PD na stavbu „Administrativní a skladovací objekt – Modletice, parc. č. 439/14, 439/16 a 418/1 v k.ú. Modletice u Dobřejovic.
8) Rozpočtové opatření č. 7/2017.
9) Informace o chodu obecního úřadu.
a) Stav kanalizace Doubravice
10) Projednání návrhu darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi obcí Modletice a paní Marií Pevnou a Pavlou Vaništovou.   

Zápis zastupitelstva c. 7-2017 19.7.2017.pdf

Vyvěšeno: 19. 7. 2017

Zpět