Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 5/2018, 09.05.2018

1) Projednání postupu zm ě ny územního plánu obce Modletice č . 11. 2) Projednání žádosti o vydání stanoviska pro rozhodnutí o umíst ě ní stavby „Rozší ř ení optické sít ě T-Mobile, Popovi č ky-Modletice“. 3) Projednání žádosti o spolupráci a pravidelnou finan č ní podporu Sportovního centra Hlubo č inka. 4) Informace o výsledku p ř ezkoumání hospoda ř ení obce Modletice za rok 2017. 5) Informace o studii parcelace pozemk ů v č ásti Chválov. 6) Projednání rozpo č tového opat ř ení č . 4/2018.

Zápis zastupitelstva c. 5-2018 09.05.2018.pdf

Vyvěšeno: 9. 5. 2018

Zpět