Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 5/2017, 17.05.2017

1) Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě a služebnosti vjezdu pro majitele pozemku parc. 156/9 v k.ú. Modletice u Dobřejovic. Projednání žádosti o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 156/9.
2) Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – přípojka vodovodu, na pozemkové parc.  č. 568, v k.ú. Modletice u Dobřejovic.
3) Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – přípojka vysokého napětí, na pozemkové parc.  č. 568, v k.ú. Modletice u Dobřejovic.
4) Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – přípojka sdělovacího vedení, na pozemkové parc.  č. 568, v k.ú. Modletice u Dobřejovic.
5) Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – přípojka dešťové kanalizace, na pozemkové parc.  č. 568, v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 6) Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – přípojka splaškové kanalizace, na pozemkové parc.  č. 568, v k.ú. Modletice u Dobřejovic.
7) Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě –vodovodní řad, na pozemkové parc.  č. 47, č. 480/1, č. 493/1 a č. 568, v k.ú. Modletice u Dobřejovic.
8) Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – vedení veřejného osvětlení, na pozemkové parc.  č. 480/1, č. 493/1 a č. 568, v k.ú. Modletice u Dobřejovic.
9) Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – podzemní sdělovací vedení, na pozemkové parc. č. 480/1, č. 493/1 a č. 568, v k.ú. Modletice u Dobřejovic.
10) Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – splašková kanalizace, na pozemkové parc. č. 480/1, č. 493/1 a č. 568, v k.ú. Modletice u Dobřejovic.
11) Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – dešťová kanalizace, na pozemkové parc. č. 493/1 a č. 568, v k.ú. Modletice u Dobřejovic.
12) Projednání kupní smlouvy o prodeji pozemků parc. č.  87/4 a 527/12 v k.ú. Modletice u Dobřejovic.
13) Projednání kupní smlouvy o koupi pozemku parc. č.  3/8 v k.ú. Modletice u Dobřejovic.
14) Projednání kupní smlouvy o prodeji pozemku parc. č.  527/19 v k.ú. Modletice u Dobřejovic.
15) Projednání kupní smlouvy o prodeji pozemků parc. č.  527/6 a 527/7 v k.ú. Modletice u Dobřejovic.
16) Rozpočtové opatření č. 5/2017.
17) Informace o chodu obecního úřadu.
a.Změna termínů zasedání zastupitelstva ze dne 14.6.2017
18) Projednání smlouvy o dílo na opravu sochy sv. J. Nepomuckého.
19) Projednání zadání změny ÚP obce č. 11
20) Projednání využití dotačních prostředků na likvidaci povodňových škod z roku 2013, odstranění sedimentu z Mlýnského rybníka, pročištění koryta Chomutovického potoka.
21) Projednání žádosti o stanovisko ke změně trasy  kabelového vedení - pozemek parc. č. 506/29 v k. ú. Modletice u Dobřejovic.v      

Zápis zastupitelstva c. 5-2017 17.5.2017.pdf

Vyvěšeno: 17. 5. 2017

Zpět