Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 5/2016, 4.5.2016

Projednání možnosti nákupu pozemků parc. č. 571/2 a 571/3 a zajištění financování případného nákupu. Projednání možnosti zvýšení místního koeficientu daně z nemovitostí. Projednání nabídek na směnu části pozemku parc. č. 733. Projednání zajištění spolufinancování nákupu dopravního automobilu pro SDH Modletice. Projednání žádosti o finanční příspěvek pro dětská hasičská družstva SDH Modletice. Projednání možnosti nákupu techniky pro údržbu obce. Projednání žádosti o vyjádření ke změně územního a stavebního povolení na akci „Logistické centrum Modletice“. Projednání žádosti o vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí a realizaci stavby „Propojovací plynovod STL sítí Modletice-Jažlovice“. Projednání žádosti o vyjádření k dokumentaci stavby „Stavební úpravy domu č.p. 23“. Projednání žádosti o vyjádření k dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení stavby „Přístavba a částečná rekonstrukce objektu „D“ a rozšíření skladovacích ploch v areálu spol. Zeppelin CZ s.r.o.“ Projednání žádosti o vyjádření k doplnění dokumentace pro dodatečné povolení stavby „Květinářství Modletice“. Projednání žádosti o vyjádření k dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení stavby „Přístavba výrobní haly a garáže v areálu Zámku Modletice, Modletice č.p. 1, okr. Praha -východ“. Projednání návrhu na stanovení nové ceny za projednávání přestupků a vyhotovení posudků u veřejnoprávních smluv od města Říčany. Projednání žádosti o pořízení změny územního plánu obce, změna využití plochy pozemků parc. č. 737 a 738. Projednání žádosti o pořízení změny územního plánu obce, změna využití plochy pozemků parc. č. 547 a 399/4. Projednání žádosti o pořízení změny územního plánu obce, změna využití plochy pozemků parc. č. 734, 731, 730, 729, 728, 727 a 733. Rozpočtové opatření č. 4/2016. Projednání zajištění vánočního osvětlení obce. Žádost o dotaci na projekt „Rozšíření MŠ Modletice“. Informace o chodu obecního úřadu. Oslava výročí 680 let obce Úprava zpevněných ploch ve středu obce Zřízení pracovního místa údržby obecních ploch a zřízení fondu pro odměňování zaměstnanců

Zápis zastupitelstva c. 5-2016 4.5.2016.pdf

Vyvěšeno: 4. 5. 2016

Zpět