Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 5/2014, 3.4.2014

1) Projednání žádosti o bezúplatném převodu pozemků na Obec Modletice.
2) Výběr dodavatele na dodávku multifunkčního zařízení (tiskárna, kopírka atd.) pro pracoviště OÚ.
3) Projednání rozpočtového opatření č. 1/2014.
4) Výběr dodavatele na projekt „Revitalizace zámeckého rybníka“.
5) Projednání smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na projekt „Revitalizace zámeckého rybníka“.
6) Projednání příkazní smlouvy na zajištění TDI pro stavbu „Modletice – Intenzifikace ČOV“.
7) Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva stavby na část chodníku podél komunikace II/0101.
8) Den matek 2014, projednání termínu konání a zajištění pořádání.
9) Očkování psů 2014, projednání termínu konání.
10) Informace o chodu obecního úřadu.
11) Projednání žádosti o vyjádření ke stavbě sloupu VN „Modletice - VN – parc. č. 565/1“.
12) Projednání dodatku smlouvy na „Projekt výstavby a revitalizace liniových porostů v katastru obce Modletice“.

Zápis zastupitelstva c.5-2014,3.4.2014.pdf

Vyvěšeno: 3. 4. 2014

Zpět