Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 4/2018, 11.04.2018

1) Projednání rozd ě lení autobusové linky č . 328 a rozd ě lení jejího financování. 2) Projednání dodatku smlouvy o zajišt ě ní svozu odpad ů z obce Modletice. 3) Projednání cenové nabídky na realizaci kamerového systému na OÚ Modletice. 4) Projednání možnosti úpravy travních porost ů a realizace cest pro p ě ší na Mlýnské louce. 5) Projednání stanoviska k plánované stavb ě datového vedení T-Mobile. 6) Projednání aktualizace Strategického plánu rozvoje obce Modletice. 7) Projednání rozpo č tového opat ř ení č . 3/2018. 8) Stanovení po č tu zastupitel ů obce pro volební období 2018-2022. 9) Projednání schválení rozhodnutí o dotaci na akci „Oprava poni č eného koryta Chomutovického potoka“. 10) Projednání realizace obnovy historického vzhledu zvoni č ky u Zámeckého rybníka. 11) Projednání problematiky užívání obecních zem ě d ě lských pozemk ů .

Zápis zastupitelstva c. 4-2018 11.04.2018.pdf

Vyvěšeno: 11. 4. 2018

Zpět