Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 2/2018, 07.02.2018

1) Projednání dodatku smlouvy o zvýšení nákladů spojených s plněním úkolů Obecnípolicie Vestec dle veřejnoprávní smlouvy.2) Projednání možnosti realizace obnovy historického vzhledu zvoničky u Zámeckéhorybníka.3) Informace o jednání starostů společného školského obvodu ZŠ Průhonice.4) Projednání Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu mezi obcí Modletice a společností ČEZDistribuce, a.s.5) Projednání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právuprovést stavbu č. IV-12-602-1437/1 mezi obcí Modletice a společností ČEZDistribuce, a.s.6) Projednání smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení.7) Projednání žádosti o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy.8) Projednání žádosti o příspěvek na předplaveckou výuku dětí navštěvujících MŠModletice.9) Projednání termínu konání jarního úklidu obce 2018.10) Projednání rozpočtového opatření č. 1/2018.11) Projednání došlých nabídek k záměru pronájmu prodejny potravin. 12) Projednání podmínek realizace výstavby na jihozápadním okraji obce za areále UOS.

Zápis zastupitelstva c. 2-2018 07.02.2018.pdf

Vyvěšeno: 7. 2. 2018

Zpět