Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 10/2017, 06.09.2017

1) Projednání darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi obcí Modletice a paní Marií Pevnou a paní Pavlou Vaništovou.
2) Projednání došlých nabídek zájemců o užívání Zámeckého rybníka v Modleticích.
3) Informace o projektu měření imisí v obci Modletice prováděném ČHMÚ. 4)       Projednání možnosti přípravy žádosti o dotaci na obnovu drobných sakrálních staveb v obci, II část.
5) Rozpočtové opatření č. 9/2017.
6) Projednání žádosti o sdělení podmínek pro připojení pozemků parc. č. 70/2 a 544 na vodovod a kanalizaci.
7) Informace o chodu obecního úřadu.
8) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Modletice a firmou T-Mobile Czech Republic a. s.
9) Projednání směnné smlouvy o směně pozemků mezi Obcí Modletice a panem Františkem Škábou.
10) Projednání žádosti o vyjádření k PD na stavbu „Výrobní hala SOPO v Modleticích, k.ú. Modletice u Dobřejovic, parc. č. 736, 735, 733/2“.    

Zápis zastupitelstva c. 10-2017 6.9.2017.pdf

Vyvěšeno: 6. 9. 2017

Zpět