Obsah

Příspěvky k významným životním událostem

Obec Mod­le­ti­ce posky­tuje občanům příspěvek k významným životním událostem.

Jedná se o finanční příspěvek ve výši 500,- Kč k příležitosti dovršení věku 65, 70, 75 let a dále každý další rok. 

Dále je pak poskytován říspěvek 500,- Kč k narození dítěte

V případě úmrtí poskytuje obec příspěvek pozůstalým 1000,- Kč

Každý, kdo má nárok na příspěvek může kontaktovat obecní úřad a o příspěvek si zažádat.

Podat žádost o příspěvek a jeho vyplacení je možné nejdříve v den, kdy vzniká nárok na vyplacení  (datum naro­zenin, vydání rodného listu dítěte) a nejpozději 3 měsíce od data, ke kterému vznikl nárok na příspěvek.

Pokud nebude žádost podána do uvedeného termínu, nárok na příspěvek končí a příspěvek nebude vyplacen.

Žádost o příspěvek je k dispo­zici na úřadě a na stránkách obce Formuláře