Obsah

Místní poplatky

Poplatky platné pro rok 2023

Vodné

61,- Kč/m3 (včetně DPH) 

Stočné

65,- Kč/m3 (včetně DPH) 

V domácnostech s instalovaným vodoměrem se částka počítá na základě odebraného množství vody.

V domácnostech bez vodoměru je použita norma 36 m3 / osoba na rok.

Odstraňování (svoz) odpadu

Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebního a demoličního odpadu vznikajícího na katastrálním území obce, a výši poplatku za odpad stanovují obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 a č. 2/2022.

Obecně závazná vyhláška č.1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (157.35 kB)

Obecně závazná vyhláška č.2/2022 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (427.89 kB)

Poplatek za komunální odpad je splatný nejpozději do 31.ledna příslušného kalendářního roku.
Směsný odpad
Nádoba na odpad o objemu 120 l Cena
Vyvážení 1x týdně 4368,- Kč
Vyvážení 1x za 14 dní 2184,- Kč
Vyvážení sezónně 3528,- Kč
Nádoba na odpad o objemu 240 l Cena
Vyvážení 1x týdně 8736,- Kč
Vyvážení 1x za 14 dní 4368,- Kč
Vyvážení sezónně 7056,- Kč
Nádoba na odpad o objemu 1100 l - kontejner
Vyvážení 1x týdně 40040,- Kč
   
Separovaný odpad
Nádoba na separovaný odpad o objemu 120 l Cena
Nádoba na plast 120 litrů, žlutá zdarma
Nádoba na papír 120 litrů, modrá zdarma
   
Bioodpad
Nádoba Cena
Velkoobjemový kontejner je k dispozici na ploše mezi ČOV a Hasičskou garáží.

zdarma

   
Kovový odpad
Nádoba Cena
Nádoba na kovový odpad 240 litrů, černá s označením Kovové obaly je k dispozici na stanovišti před budovou obecního úřadu, na stanovišti v ulici Panelové sídliště a na stanovišti v Doubravici. zdarma
   
Odpad z jedlých olejů a tuků
Nádoba Cena

Nádoba na odpad z použitých jedlých olejů a tuků 240 litrů, černá s označením Sběr jedlých olejů a tuků je k dispozici na stanovišti před budovou obecního úřadu a na stanovišti v ulici Panelové sídliště.

Použitý olej slévat do PET lahví. Uzavřenou PET láhev vhodit do nádoby na sběr použitého oleje.

Použitý kuchyňský olej do odpadu nepatří! Olej v odpadu tuhne a zanáší potrubí.

zdarma
   
Nebezpečný odpad
Nádoba Cena

Velkoobjemový kontejner - 1x ročně, na jaře ve stejný termín jako probíhá jarní úklid obce. Informace o termínu svozu jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, v místním zpravodaji a na webových stránkách obce. 

zdarma

 

Elektroodpad

Nádoba 

Nádoba na elektroodpad je Vám k dispozici za vchodovými dveřmi obecního úřadu.

Cena

zdarma

Sběrný dvůr - pro občany obce Modletice 

velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad, .......

 

Občané obce Modletice mohou na základě smlouvy Obce Modletice a Sběrného dvora v Dobřejovicích využívat od 1.3.2019 bezplatné uložení některého druhu odpadů.

Sběrný dvůr Dobřejovice se nachází u silnice Praha – Říčany,  křižovatka Dobřejovice-Herink, 100 m ve směru na obec Herink GPS: 49° 58' 33.115763" N 14° 34' 13.779459" E

web: www.sbernydvurdobrejovice.cz, e-mail: sddobrejovice@seznam.cz, telefon: 603 168 974

Službu bezplatného uložení odpadu (následně placeného obcí Modletice) je možné využít za těchto podmínek:

 • Odpad je přijatý od občanů obce Modletice.
 • Odpad je občanem osobně odevzdaný ve Sběrném dvoře.
 • Jedná se o tyto druhy odpadů:
  • objemný odpad
  • alkalické baterie, baterie, akumulátory
  • vyřazené elektrické a elektronické zařízení
  • nebezpečný odpad (kromě asfaltu a azbestu)
  • pneumatiky (4 kusy / za osobu / za rok)
  • stavební suť - cihly, beton (2 tuny / za osobu / za rok)
 • Občan doloží občanským průkazem trvalý pobyt v obci Modletice.
 • Občan stvrdí správnost druhu a množství odevzdaného odpadu svým podpisem.

Služba se nevztahuje na:

 • Odpad z provozu firem a živností, byť sídlí na území obce Modletice.
 • Odpad občanů jiných obcí.
 • Běžný komunální odpad z domácností.
 • Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť.
 • Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky.
 • Odpad jiných než uvedených druhů  
 • Odpad ze stavební činnosti a to ani, když jej lze kvalifikovat jako objemný odpad (například dřevěné krovy)

Provozní doba  - Sběrný dvůr Dobřejovice

Letní období :  1.4. – 31.10.

Pondělí  až pátek : 9.00 - 16.00

Zimní období:  1.11. – 31.3.

Pondělí  až pátek : 9.00 - 16.00

Sobota, neděle  a  státní svátky:  Zavřeno

Příjem odpadů do zařízení Sběrného dvora Dobřejovice lze jednorázově sjednat individuálně, po vzájemné dohodě stran, odlišně od platné provozní doby.

 
 
Jednorázové známky a jednorázové pytle

Jednorázové známky a jednorázové pytle nejsou zahrnuty v  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a jejím nákupem není splněna povinnost dle vyhlášek č. 1/2021 a č. 2/2022.
Slouží pouze jako doplněk pro mimořádné události.

  Cena
Jednorázová známka pro nádobu 120 litrů 72,- Kč
Jednorázový pytel cca 100 litrů 83,- Kč
   
Psi

viz. 

OZV č. 5-2019, účinnost od 1.1.2020

Obecně závazná vyhláška obce Modletice č. 3-2016.pdf

Formulář

Přihláška k místnímu poplatku za psa.pdf (611.21 kB)

Přihláška k místnímu poplatku za psa.word (47.86 kB)

 

   
Jeden pes         400,-Kč
Druhý a každý další pes téhož držitele   800,- Kč
Jeden pes jehož držitelem je osoba starší 65 let   200,- Kč
Druhý a každý další pes téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let   300,- Kč

 

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Nárok na snížený poplatek musí poplatník prokázat. 

Poplatek je splatný nejpozději do 30.dubna příslušného kalendářního roku.

 

Poplatek z pobytu

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.......OZV č. 4-2019, účinnost od 1.1.2020

Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů.

Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu

Sazba poplatku činí 10Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. 

Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do posledního dne následujícího čtvrtletí.