Obsah

Místní poplatky

Poplatky platné pro rok 2019

Vodné

45,00 Kč/m3 (včetně DPH) 

V domácnostech s instalovaným vodoměrem se částka počítá na základě odebraného množství vody.

V domácnostech bez vodoměru je použita norma 36 m3 / osoba na rok

Stočné

60,00 Kč/m3 (včetně DPH) 

 

Odstraňování (svoz) odpadu

Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebního a demoličního odpadu vznikajícího na katastrálním území obce, a výši poplatku za odpad stanovují obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 a č. 1/2018.

Směsný odpad
Nádoba na odpad o objemu 120 l Cena
Vyvážení 1x týdně 2530,- Kč
Vyvážení 1x za 14 dní 1265,- Kč
Vyvážení sezónně 2044,- Kč
Nádoba na odpad o objemu 240 l Cena
Vyvážení 1x týdně 5060,- Kč
Vyvážení 1x za 14 dní 2530,- Kč
Vyvážení sezónně 4088,- Kč
Nádoba na odpad o objemu 1100 l - kontejner
Vyvážení 1x týdně 23199,- Kč
   
Separovaný odpad
Nádoba na separovaný odpad o objemu 120 l Cena
Nádoba na plast 120 litrů, žlutá zdarma
Nádoba na papír 120 litrů, modrá zdarma
   
Bioodpad
Nádoba Cena
Velkoobjemový kontejner je k dispozici v období od 1.4.2019 do 31.10.2019 na ploše mezi ČOV a Hasičskou garáží.

zdarma

   
Kovový odpad
Nádoba Cena
Nádoba na kovový odpad 240 litrů, černá s označením Kovové obaly je k dispozici na stanovišti před budovou obecního úřadu, na stanovišti v ulici Panelové sídliště a na stanovišti v Doubravici. zdarma
   
Odpad z jedlých olejů a tuků
Nádoba Cena

Nádoba na odpad z použitých jedlých olejů a tuků 240 litrů, černá s označením Sběr jedlých olejů a tuků je k dispozici na stanovišti před budovou obecního úřadu a na stanovišti v ulici Panelové sídliště.

Použitý olej slévat do PET lahví. Uzavřenou PET láhev vhodit do nádoby na sběr použitého oleje.

Použitý kuchyňský olej do odpadu nepatří! Olej v odpadu tuhne a zanáší potrubí.

zdarma
   
Nebezpečný odpad
Nádoba Cena

Velkoobjemový kontejner - 1x ročně, na jaře ve stejný termín jako probíhá jarní úklid obce. Informace o termínu svozu jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, v místním zpravodaji a na webových stránkách obce. 

zdarma
   
Sběrný dvůr - pro občany obce Modletice 

velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad, .......

Cena

Občané obce Modletice mohou na základě smlouvy Obce Modletice a Sběrného dvora v Dobřejovicích využívat od 1.3.2019 bezplatné uložení některého druhu odpadů.

Sběrný dvůr Dobřejovice se nachází u silnice Praha – Říčany,  křižovatka Dobřejovice-Herink, 100 m ve směru na obec Herink GPS: 49° 58' 33.115763" N 14° 34' 13.779459" E

web: www.sbernydvurdobrejovice.cz, e-mail: sddobrejovice@seznam.cz, telefon: 603 168 974

Službu bezplatného uložení odpadu (následně placeného obcí Modletice) je možné využít za těchto podmínek:

 • Odpad je přijatý od občanů obce Modletice.
 • Odpad je občanem osobně odevzdaný ve Sběrném dvoře.
 • Jedná se o tyto druhy odpadů:
  • objemný odpad
  • alkalické baterie, baterie, akumulátory
  • vyřazené elektrické a elektronické zařízení
  • nebezpečný odpad (kromě asfaltu a azbestu)
  • pneumatiky (4 kusy / za osobu / za rok)
  • stavební suť - cihly, beton (2 tuny / za osobu / za rok)
 • Občan doloží občanským průkazem trvalý pobyt v obci Modletice.
 • Občan stvrdí správnost druhu a množství odevzdaného odpadu svým podpisem.

Služba se nevztahuje na:

 • Odpad z provozu firem a živností, byť sídlí na území obce Modletice.
 • Odpad občanů jiných obcí.
 • Běžný komunální odpad z domácností.
 • Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť.
 • Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky.
 • Odpad jiných než uvedených druhů  
 • Odpad ze stavební činnosti a to ani, když jej lze kvalifikovat jako objemný odpad (například dřevěné krovy)

Provozní doba  - Sběrný dvůr Dobřejovice

Letní období :  1.4. – 31.10.

Pondělí  až pátek : 9.00 - 17.00

Sobota:                   9.00 - 14.00

Zimní období:  1.11. – 31.3.

Pondělí  až pátek : 9.00 - 16.00

Sobota:                   9.00 - 14.00

Neděle  a  Státní svátky:  Zavřeno

V období  Vánočních a Novoročních svátků  je otevírací doba uvedena na webových stránkách provozovatele.

zdarma
 
Jednorázové známky a jednorázové pytle

Jednorázové známky a jednorázové pytle nejsou zahrnuty v  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a jejím nákupem není splněna povinnost dle vyhlášek č. 1/2015 a č. 1/2018.
Slouží pouze jako doplněk pro mimořádné události.

  Cena
Jednorázová známka pro nádobu 120 litrů 51,- Kč
Jednorázový pytel cca 100 litrů 60,- Kč
   
Psi

viz. 

Obecně závazná vyhláška obce Modletice č. 6-2016.pdf

Obecně závazná vyhláška obce Modletice č. 3-2016.pdf

   
  V rodinném domku V bytě*
Jeden pes 300,- Kč 400,- Kč
Druhý a každý další pes 600,- Kč 800,- Kč
Jeden pes majitele v důchodu** 150,- Kč 200,- Kč
Druhý a každý další pes majitele v důchodu** 300,- Kč 400,- Kč

* Platí pro panelové sídliště, bytové domy čp.131 až 133 a domy V Olšinách

** Držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu nebo poživatel sirotčího důchodu. Nárok na snížený popolatek musí poplatník prokázat.