Obsah

Místní poplatky

Poplatky platné pro rok 2018

Vodné

45,00 Kč/m3 (včetně DPH)

V domácnostech s instalovaným vodoměrem se částka počítá na základě odebraného množství vody.

V domácnostech bez vodoměru je použita norma 36 m3 / osoba na rok

Stočné

55,00 Kč/m3 (včetně DPH)

 

Odstraňování (svoz) odpadu

Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebního a demoličního odpadu vznikajícího na katastrálním území obce, a výši poplatku za odpad stanovují obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 a č. 2/2017.

Směsný odpad
Nádoba na odpad o objemu 120 l Cena
Vyvážení 1x týdně 1920,- Kč
Vyvážení sezónně 1551,- Kč
Vyvážení 1x za 14 dní 960,- Kč
Nádoba na odpad o objemu 240 l Cena
Vyvážení 1x týdně 3841,- Kč
Vyvážení sezónně 3102,- Kč
Vyvážení 1x za 14 dní 1920,- Kč
Nádoba na odpad o objemu 1100 l - kontejner
Vyvážení 1x týdně 17604,- Kč
   
Separovaný odpad
Nádoba na separovaný odpad o objemu 120 l Cena
Nádoba na plast 120 litrů, žlutá zdarma
Nádoba na papír 120 litrů, modrá zdarma
   
Bioodpad
Nádoba Cena
Velkoobjemový kontejner je k dispozici v období od 1.4.2018 do 31.10.2018 na ploše mezi ČOV a Hasičskou garáží.

zdarma

   
Kovový odpad
Nádoba Cena
Nádoba na kovový odpad 240 litrů, černá s označením Kovové obaly je k dispozici na stanovišti před budovou obecního úřadu, na stanovišti v ulici Panelové sídliště a na stanovišti v Doubravici. zdarma
   
Odpad z jedlých olejů a tuků
Nádoba Cena

Nádoba na odpad z použitých jedlých olejů a tuků 240 litrů, černá s označením Sběr jedlých olejů a tuků je k dispozici na stanovišti před budovou obecního úřadu a na stanovišti v ulici Panelové sídliště.

Použitý olej slévat do PET lahví. Uzavřenou PET láhev vhodit do nádoby na sběr použitého oleje.

Použitý kuchyňský do odpadu nepatří! Olej v odpadu tuhne a zanáší potrubí.

zdarma
   
Nebezpečný odpad
Nádoba Cena

Velkoobjemový kontejner - 2x ročně, (zpavidla na jaře a na podzim), termín svozu je oznamován v závislosti na svozové firně

zdarma
   
Velkoobjemový odpad
Nádoba Cena
Velkoobjemový kontejner - 1x ročně, na jaře ve stejný termín jako probíhá jarní úklid obce zdarma

Jednorázové známky a pytle nejsou zahrnuty v  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a jejím nákupem není splněna povinnost dle vyhlášek č. 1/2015 a č. 2/2017.
Slouží pouze jako doplněk pro mimořádné události.

Jednorázová známka Cena
Pro nádobu 120 litrů 51,- Kč
Jednorázový pytel cca 100 litrů 60,- Kč
   
Psi

viz. 

Obecně závazná vyhláška obce Modletice č. 6-2016.pdf

Obecně závazná vyhláška obce Modletice č. 3-2016.pdf

   
  V rodinném domku V bytě*
Jeden pes 300,- Kč 400,- Kč
Druhý a každý další pes 600,- Kč 800,- Kč
Jeden pes majitele v důchodu** 150,- Kč 300,- Kč
Druhý a každý další pes majitele v důchodu** 200,- Kč 400,- Kč

* Platí pro panelové sídliště, bytové domy čp.131 až 133 a domy V Olšinách

** Držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu nebo poživatel sirotčího důchodu. Nárok na snížený popolatek musí poplatník prokázat.