Obsah

Projekt „Modletice – Intenzifikace ČOV“ se dostává do další fáze

Typ: ostatní
Článek o současném stavu a vývoji situace kolem čistírny odpadních vod

Předmětem projektu pojmenovaného v titulku je jednak zvýšení nedostatečné kapacity modletické čistírny odpadních vod a současně i modernizace její technologie. Kapacita nyní provozované modletické „čovky“ byla projektována na 950 EO (EO je tzv. ekvivalentní osoba, což je fiktivní producent znečištěné odpadní vody v množství 150 litrů za den a produkci znečištění 60g BSK5/den). Tato projektovaná kapacita je však již několik let překračována, a to jak z hlediska množství přitékající odpadní vody, tak i z hlediska obsahu znečišťujících látek. Překročení kapacity při současném počtu obyvatel obce 555 (stav k 1.1.2013) je způsobeno zejména dvěma faktory: Prvním faktorem je neuspokojivý stav obecní kanalizace, který umožňuje přítok tzv. balastní vody a druhým je napojení několika subjektů podnikajících na území obce.

Neuspokojivou situací v čištění odpadních vod se pokusilo řešit již minulé zastupitelstvo. Na základě výsledku výběrového řízení byla vybrána firma PROVOD – inženýrská spol., s.r.o., která na základě zadání obce zpracovala úplnou projektovou dokumentaci na zvýšení kapacity technologie čištění na 2000 EO s tím, že současná technologie bude zmodernizována a rozšířena o zcela novou kapacitu. Vzhledem k finanční náročnosti této investiční akce (cca 18 mil. Kč) obec požádala na její realizaci o přidělení dotace. Při rozhodování o přidělení této dotace však obec neuspěla a tak musela být i zrušena již podepsaná smlouva s vybraným dodavatelem stavby.

Od té doby zastupitelstvo trvale hledá akceptovatelné možnosti financování této investiční akce, a to jak na základě jiného vhodného dotačního titulu, tak i získáním alespoň části prostředků ze soukromých zdrojů. Naším hlavním cílem při tomto snažení je minimalizovat event. budoucí zadlužení obce.

V létě tohoto roku bylo vyhlášeno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách nové výběrové řízení na dodavatele stavby. Zadávací dokumentaci si vyzvedlo cca 15 uchazečů, z nichž pět podalo v předepsaném termínu konkrétní nabídky. Po několika jednáních a výzvách k vysvětlení problémových pasáží výběrová komise doporučila zastupitelstvu obce akceptovat nabídku firmy HAKOV a.s. V době přípravy této informace již je zastupitelstvem obce firma HAKOV a.s. jako dodavatel stavby schválen a pracuje se na konečném znění příslušné Smlouvy o dílo.

Závěrem je třeba říct, že i v tomto případě je realizace projektu podmíněna nalezením vhodného řešení finančního zabezpečení investiční akce. O tom, že zastupitelstvo je v této otázce optimisticky naladěné svědčí mimo jiné i to, že tato akce je s termínem realizace do 28.12.2015 uvedena ve Strategickém plánu rozvoje obce jako opatření s číslem 4.1.1.

Autor: Ing. František Němec, zastupitel


Vytvořeno: 16. 9. 2018
Poslední aktualizace: 16. 9. 2018 08:28
Autor: Pavel Přibyl