Obsah

Po mnoha letech příprav a jednání začaly práce na intenzifikaci ČOV

Typ: ostatní
O co se snažilo vedení obce (současné i předchozí) již několik let, se konečně stává realitou: začaly práce na intenzifikaci čistírny odpadních vod (ČOV)

Současná ČOV s projektovanou kapacitou 950 tzv. ekvivalentních osob (EO)[1], byla zprovozněna v roce 2000. V době jejího projektování a následné realizace byla tato kapacita považována za zcela vyhovující, ale zejména nárůst množství odpadních vod zvětšujícím se počtem podnikatelských subjektů v obci a nedobrý stav kanalizační infrastruktury tuto původně naddimenzovanou kapacitu velice brzy vyčerpal. V současné době je kapacita naší ČOV téměř trvale překračována, a s tím souvisí výrazné zvýšení nároků na obsluhu a nákladů na její údržbu. Kromě toho se vyčerpaná kapacita stávající ČOV stala jednou z hlavních překážek dalšího rozvoje obce.

V několikaleté snaze minulého i současného zastupitelstva obce zvýšit kapacitu současné modletické „čovky“ byl před několika týdny proveden další krok. Dne 18.8.2015 se na jednání Výboru ČOV složeného ze zástupců zastupitelstva obce, provozovatele současné čističky (VHS Benešov, a.s.) a generálního dodavatele stavby a technologie (Hakov, a.s.), ukončily potřebné formality a oficiálně bylo předáno staveniště k realizaci stavby.

Stručně co tomu předcházelo:

 • v 3/2008 zpracovala firma AQUA - Contact Praha v.o.s. na základě údajů získaných z provozního sledování modletické ČOV v letech 2005 až 2007 studii, ve které konstatovala, že „… stávající zatížení je limitní a kapacita vyčerpaná, protože látkové a hydraulické zatížení ČOV se pohybuje na úrovni cca 1000 EO, tedy nad hodnotou projektované kapacity“
 • zastupitelstvo obce vyhlásilo VŘ[2] na odbornou firmu, jejímž úkolem bylo zajistit vše od zpracování projektové dokumentace (dále: PD) k územnímu řízení až po zajištění organizace VŘ na zhotovitele stavby pro realizaci projektu, jehož cílem je zvýšení kapacity ČOV na 2000 EO. Projekt dostal název „Modletice – intenzifikace ČOV“. Součástí zadání bylo i zpracování investičního záměru, finančního projektu a žádosti o finanční podporu v rámci programu MZe ČR. Koncem roku 2009 byla podepsána smlouva s firmou Provod – inženýrská společnost, s.r.o., která se stala s cenou 543 830 Kč vč. DPH vítězem VŘ
 • dne 29.1.2010 byla přijata žádost o zařazení projektu do „Seznamu akcí programu MZe 129180“
 • Stavební povolení bylo Stavebním úřadem v Říčanech vydáno dne 11.6.2010 a Vodoprávní povolení Vodoprávním úřadem dne 17.8.2010
 • dne 28.12.2010 byla podepsána smlouva s firmou Polstav a.s., která zvítězila cenou 18 392 423 Kč vč. DPH ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby. Podle této smlouvy byl termín dokončení stavby stanoven na 31.10.2011. Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo nechtělo obec zatížit úvěrem, byla ve smlouvě obsažena podmínka, že stavba bude zahájena pouze tehdy, jestliže bude kladně vyřízena žádost o dotaci z prostředků MZe ČR; dotace nebyla poskytnuta
 • vzhledem k tomuto problému se zastupitelstvo ještě pokusilo získat dotaci ve výši 10 mil. Kč jednak z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2012 a jednak ze SZIF[3]; dotace nebyly poskytnuty
 • z těchto důvodů bylo nutné vypsat nové VŘ na zhotovitele stavby a hledat další možnosti jejího financování. Zvažována byla nabídka zhotovitele na hrazení ceny zakázky formou bezúročných splátek a bankovní úvěr. Zároveň byla podána další žádost o dotaci z prostředků Ministerstva zemědělství (vyřízení této žádosti ještě není definitivně uzavřeno).
 • ve VŘ, které proběhlo na základě nové Zadávací dokumentace z dubna 2013 na podzim stejného roku, zvítězila s cenou 15 717 844 Kč vč. DPH firma Hakov a.s.
 • pověstný trn z paty - z hlediska financování projektu - zastupitelstvu obce pomohla vytáhnout po několika jednáních s představiteli firmy Kaufland oboustranně akceptovatelná dohoda, na jejímž základě byla dne 18.2.2015 podepsána smlouva o poskytnutí finančního daru obci Modletice ve výši 10.4 mil. Kč[4] na realizaci projektu „Modletice – Intenzifikace ČOV“, případně na jiné projekty v rámci trvale udržitelného rozvoje obce
 • dne 18.2.2015 bylo obnoveno z důvodu nedostatku finančních prostředků přerušené jednání s firmou Hakov, a.s.
 • dne 28.5.2015 bylo na základě všeobecného konsenzu členů Výboru ČOV rozhodnuto:
 1. z důvodu vyloučení rizika porušení stability stávajícího objektu ČOV změnit způsob zajištění stavební jámy nového objektu pomocí kotveného záporového pažení
 2. pro zvýšení kvality procesu čištění a komfortu obsluhy ČOV upravit technologii mechanického předčištění
 • formální promítnutí uvedených změn do prováděcí PD, s tím souvisejícího rozpočtu akce a dvou dodatků ke Smlouvě o dílo s firmou Hakov, a.s. umožnilo tzv. zadávací řízení bez zveřejnění. Vzájemným zápočtem změnami vyvolaných méněprací a víceprací se finální cena zvýšila na konečnou částku 17 143 199,46 Kč včetně DPH.

Podle podepsané smlouvy mezi obcí Modletice a firmou Hakov a.s. bude do konce tohoto roku ukončena hrubá stavba nového objektu, který bude stát vedle zmodernizované stávající čističky, a do začátku léta roku 2016 bude dokončena montáž technologie. Intenzifikace stávající ČOV znamená vybudování nové aktivační linky (včetně hrubého předčištění) a dmychárny. Celý projekt, to je modernizace stávající čističky a výstavba nového objektu, bude realizován za plného provozu stávající čističky, jen s nezbytně nutným krátkodobým omezením při přepojování. Přesto, že dodavatel stavby je smluvně vázán k maximální ohleduplnosti na okolí, obyvatelé obce, kteří bydlí v bezprostřední blízkosti stavby, čeká teď pravděpodobně několik rušnějších měsíců. Vydržme to prosím, když už jsme se konečně uspokojivého řešení jednoho zásadního problému naší obce po tolika letech dočkali!

František Němec 


[1] EO je jednotka, která představuje produkci odpadní vody v množství 150 l/den a produkci znečištění 60g BSK5/den (biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní, tzn. biologický ukazatel znečištění). Hodnota uváděná v mg/l vypovídá, jak velká část znečištění je biologicky čistitelná. Vody z domácností mají průměrnou hodnotu obvykle 300 - 400 mg/l, vyčištěné vody pak obvykle méně než 30 mg/l

[2] Výběrové řízení, jehož příprava, provedení a vyhodnocení nabídek se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

[3] Státní zemědělský intervenční fond

[4] V této souvislosti je na místě doplnit informace, obsažené v textu inzerátu věstníku a v letáku firmy Kaufland distribuovaném obyvatelům obce v termínu vydání minulého Modletického věstníku. Zastupitelstvo obce si velmi váží podpory, kterou obec dosud získala od firmy Kaufland, zejména oněch 10.4 mil. Kč, bez kterých bychom bez významného zadlužení obce nemohli zahájit nezbytnou modernizaci a zvýšení kapacity naší ČOV. Zmíněnou podporu však zastupitelstvo obce chápe jako oběma stranami akceptovatelný výsledek série vzájemných jednání o působení firmy Kaufland na některé faktory ovlivňující kvalitu životního prostředí v obci.


Vytvořeno: 14. 9. 2018
Poslední aktualizace: 14. 9. 2018 09:53
Autor: Pavel Přibyl