Obsah

Jak je to se Zámeckým rybníkem?

Typ: ostatní
Zámecký rybník je jednou z hlavních ploch ovlivňu­jí­cích vzhled naší obce a jeho odbahnění patří mezi pro­jekty, na kterých obec pra­cuje.  Kolem stavu rybníka je v sou­čas­né době několik otázek, zejména pak: Kdy se začne s pracemi na revitalizaci? Jak budou práce na čištění rybníka probíhat? Co vše je součástí stavby? V následujícím textu jsem se pokusil o shrnutí informací o projektu Revitalizace Zá­mec­kého rybníka, ze kterých se dozvíte kdy, co a jak bude probíhat.

Jaký je současný stav?

O odbahnění rybníka se obec Modletice snaží již del­ší dobu. První projektová do­ku­mentace na odbahnění byla zpracována již v roce 2004. Následně bylo prove­de­no několik pokusů o rea­li­za­ci, ovšem vždy tyto snahy ztroskotaly na nezajištěném financování stavby.

V roce 2012 započala další fáze snah o odbahnění rybníka. Nejprve byla prove­de­na aktualizace projektové dokumentace, aby bylo celé dílo považováno za revi­ta­li­za­ci. Tedy co největší ob­nova přírodního charakteru celé­ho díla. Díky tomu bylo nut­né k samotnému odbahnění také připojit úpravu více jak 300 metrů potoka. 

Na základě takto zpracované projektové dokumentace bylo získáno vodoprávní po­vo­lení na celé dílo a byla po­dána žádost o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Při vyhodnocování žádostí o dotaci byla žádost akceptována a následně bylo rozhodnuto o poskytnutí podpory pro projekt.

Rozhodnutí o poskytnutí podpory znamenalo zásadní zlom v zajištění finančních prostředků pro stavbu a po­su­nutí projektu do další fáze. Tou bylo doplnění projektu o realizační dokumentaci, zpracování podkladů pro výběrové řízení, zpracování zadávací dokumentace a vy­hlá­šení výběrového řízení. Výše uvedené kroky jsou již za námi a v současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.

Co nás čeká?

Z výběrového řízení vzejde dodavatel stavby a po násled­ném podpisu smlouvy bude probíhat realizace. Celý pro­jekt je rozdělen na čtyři stavební objekty. 

Prvním je úprava v zátopě, která obnáší vytěžení, odvoz a ukládku sedimentu (vlastní odbahnění rybníka). V této fázi výstavby bude prováděn odvoz „bahna“ z rybníka s vý­j­ezdem na hlavní ko­mu­ni­kaci (případně u auto­bu­so­vé zastávky). 

Druhým objektem je rekon­stru­kce výpusti rybníka. Stávající výpust je uložena v malé hloubce a rybník jde vypustit pouze cca z jedné třetiny. Tento stav je zcela nevyhovující a pro možnost budoucích prací na rybníce (vypouštění, čištění apod.) je nutné výpust rekonstruovat tak, aby jej bylo možné vypouštět v co největší míře.

Při rekonstrukci výpusti nás čeká zřejmě největší nepří­jem­nost, kterou bude překop silnice u současného stavidla a uzavírka hlavní komu­ni­ka­ce v obci. 

Třetím stavebním objektem je rekonstrukce opevnění návodního svahu hráze a bře­hů rybníka. Účelem této rekonstrukce je provedení opevnění hráze a nahrazení současného betonového opev­nění přírodními ma­te­riály. 

Čtvrtým stavebním objektem je pročištění vodoteče. Jedná se o pročištění Chomuto­vického potoka pod Zámec­kým rybníkem až do soutoku s Dobřejovickým potokem. 

Součástí pročištění potoka je vybudování tůně a úprava bře­hů potoka. Celkem se bude čistit 322 metrů po­toka. 

Celková doba stavby by ne­mě­la překročit 6 měsíců. 

Termín zahájení prací je předpokládán na měsíc duben až květen. Přesný termín zahájení bude záviset na průběhu výběrového ří­zení. 

Cílem tohoto projektu je obnova rybníka, který bude přírodní dominantou obce, ve kterém se budou prohánět ryby a na kterém si společně zabruslíme.

Jiří Aron, starosta


Vytvořeno: 14. 9. 2018
Poslední aktualizace: 14. 9. 2018 10:03
Autor: Pavel Přibyl