Probíhající projekty

Pasport a projekt dopravního značení

Zefektivnění dopravního značení v obci a okolí, zlepšení plynulosti dopravního provozu a zvýšení bezpečnosti

 

Oprava obecního vodovodu

Rekonstrukce vodovodního potrubí v obci

 

Intenzifikace ČOV

Rekonstrukce a navýšení kapacity čistírny odpadních vod

 

Regenerace lokálních prvků ÚSES

Regenerace lokálních prvků ÚSES (Územní systém ekologické stability)

 

Revitalizace a výsadby liniové zeleně

Vysazení zeleně podél stávajících komunikací

 

Vybudování sítě cest v okolí obce

Vybudování "obchvatu" obce pro pěší a cykloturisty

 

Revitalizace zámeckého rybníka

Vyčištění, odbahnění a úprava okolí rybníka na návsi