Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím . 

1. Název

Obec Modletice

2. Důvod a způsob založení

Obec v současném pojetí a právním postavení vznikla jako součást obecního zřízení na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení). Právní postavení obcí je zakotveno primárně základním zákonem státu - Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.). Obecní zřízení v současné době upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Nejvyšším orgánem obce je zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory. Obec je navenek zastupována starostou, který také dle § 99 odst. 2 zákona o obcích vykonává funkci rady obce. Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostou, místostarostou a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory.

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Modletice, Modletice 6, 251 01 Říčany

4.2 Úřední hodiny

Starosta 
pondělí a středa 14:00 - 17:00 (případně po telefonické domluvě)
Asistentka přihlašování k trvalému pobytu, ověřování listin a podpisu na listinách 
pondělí a středa 7:30 - 12:00 a 14:00 - 17:00 (případně po tel. domluvě)

4.3 Telefonní čísla a čísla faxu

telefon: 323 637 187, 323 637 107
fax: 323 637 187
mobil-starosta: 725 021 855
telefon-asistentka: 323 637 107

4.4 Adresa internetové stránky

www.modletice.cz

4.5 Adresa e-podatelny

obec@modletice_cz

4.6 Další elektronické adresy

Školka: skolka.modletice@cbox_cz
Hasiči: sdh.modletice@seznam_cz

5. Bankovní spojení

Komerční banka a.s. Praha, č.ú. 13322-201/0100

6. Identifikační číslo organizace (IČ)

00640158

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ00640158

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádost o informace

 • Osobně - na Obecním úřadě v úředních hodinách
 • Telefonicky - na tel. čísle 323 637 187
  (případně ostatních, uvedených v sekci Kontaktní spojení)
 • Faxem - na čísle 323 637 187
 • E-mailem - na adrese obec@modletice_cz
Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
Dokumenty:

10. Příjem žádostí a dalších podání

 • Osobně - na Obecním úřadě v úředních hodinách
 • Telefonicky - na tel. čísle 323 637 187
  (případně ostatních, uvedených v sekci Kontaktní spojení)
 • Faxem - na čísle 323 637 187
 • E-mailem - na adrese obec@modletice_cz

Písemná žádost musí být úplná, srozumitelná, musí z ní být zřejmé komu je určena, jaká informace je požádována, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádost o informaci nesmí být formulována obecně.

Fyzická osoba ve své žádosti uvede:

 • jméno, příjmení
 • datum narození
 • adresu místa trvalého pobytu, nebo adresu pro doručování (adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa)

Právnická osoba ve své žádosti uvede:

 • název
 • identifikační číslo
 • adresu sídla a adresu pro doručování (adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa)

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podávat písemně:
 • osobně v úředních hodinách OÚ
 • poštou
 • e-mailem
Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

12. Formuláře

13. Popisy postupů

viz článek 

14. Předpisy

Obec Modletice se řídí platným zněním zákonů ČR.
Texty zákonů vydávaných ve Sbírkách zákonů a Sbírkách mezinárodních smluv lze nalézt na Portálu veřejné správy České republiky.

Vydané předpisy:

viz článek Vyhlášky

15. Úhrady za poskytování informací

Pokud součet všech nákladů nepřesáhne částku 50,00 Kč, je informace poskytnuta zdarma.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzor licenční smlouvy

16.2 Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Modletice poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zprávy

18. Poskytnuté informace