Zastupitelstvo č. 8/2016, 27.7.2016

14)   Projednání žádosti o předběžné vyjádření ke stavbě.  1)       Projednání záměru výstavby areálu firmy 4ISP s.r.o. na pozemcích parc. č 571/2 a 571/3. 2)       Projednání plánovací smlouvy v souvislosti s výstavbou areálu firmy SOPO INVEST s.r.o. 3)       Projednání žádosti o odkup části pozemku parc. č. 23/1. 4)       Projednání žádosti o pronájem Zámeckého rybníka. 5)       Projednání nabídky na posílení kapacity vodovodního přivaděče Želivka. 6)       Projednání žádosti o vyjádření k dokumentaci pro stavbu rozvaděče technické infrastruktury. 7)       Projednání smluv o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene služebnosti na uložení inženýrských sítí a služebnost vjezdu na pozemek parc. č. 161/5. 8)       Projednání smlouvy na pronájem vánočního osvětlení obce. 9)       Projednání nabídky na zpracování změny územního plánu obce č. 11. 10)   Informace o chodu obecního úřadu. a)       Informace o činnosti Obecní policie b)       Informace o průběhu stavby Intenzifikace ČOV Modletice c)       Změna termínu dalšího zasedání zastupitelstva na 31.08.2016 d)      Návrh na konání sportovního dne obce dne 10.09.2016 11)   Projednání možnosti realizace kamerového systému v obci. 12)   Projednání způsobu provozování ČOV Modletice. 13)   Projednání návrhu smlouvy na provozování ČOV Modletice.  

Zápis zastupitelstva c. 8-2016 27.7.2016.pdf