Zastupitelstvo č. 7/2017, 19.07.2017

1)       Projednání studie firmy MIBA s.r.o. na rozšíření areálu. 2)       Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Modletice a firmou T-Mobile Czech Republic a.s. 3)       Projednání kupní smlouvy na pozemky veřejné zeleně parc. č. 169/21, 242/39, 169/20, 169/2, 242/3, 242/34 a 408/36 v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 4)       Projednání zajištění investičního úvěru pro obec Modletice. 5)       Projednání smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek parc. č. 242/33 v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 6)       Projednání plánovací smlouvy mezi obcí Modletice a firmou Kärcher spol. s r.o. v souvislosti s výstavbou areálu firmy. 7)       Projednání žádosti o vydání stanoviska k PD na stavbu „Administrativní a skladovací objekt – Modletice, parc. č. 439/14, 439/16 a 418/1 v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 8)       Rozpočtové opatření č. 7/2017. 9)       Informace o chodu obecního úřadu. a)         Stav kanalizace Doubravice 10)       Projednání návrhu darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi obcí Modletice a paní Marií Pevnou a Pavlou Vaništovou.   

Zápis zastupitelstva c. 7-2017 19.7.2017.pdf