Zastupitelstvo č. 7/2015, 27.05.2015

10)   Projednání žádosti o úpravu dešťové kanalizace.  1)       Projednání návrhu spolupráce při zajištění předškolního vzdělávání s obcí Herink. 2)       Projednání žádosti o prodej obecních pozemků kolem Chomutovického potoka. 3)       Projednání možnosti udělení souhlasu s umístěním stavby veřejné komunikační sítě na pozemek obce. 4)       Projednání výsadby zeleně kolem komunikací na katastru obce. 5)       Rozpočtové opatření č. 3/2015 a č. 4/2015. 6)       Projednání nabídky na zpracování doplnění projektové dokumentace pro provedení stavby „Modletice – Intenzifikace ČOV“. 7)       Informace o chodu obecního úřadu. a.        informace o jednání s okolními obcemi b.       nedovolené parkování vozidel na chodnících a místních komunikacích 8)       Projednání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku pro družstvo mladých hasičů. 9)       Projednání žádosti o provedení změny dopravního značení v obci.  

Zápis zastupitelstva c. 7-2015,27.05.2015.pdf