Zastupitelstvo č. 5/2014, 3.4.2014

1)      Projednání žádosti o bezúplatném převodu pozemků na Obec Modletice. 2)      Výběr dodavatele na dodávku multifunkčního zařízení (tiskárna, kopírka atd.) pro pracoviště OÚ. 3)      Projednání rozpočtového opatření č. 1/2014. 4)      Výběr dodavatele na projekt „Revitalizace zámeckého rybníka“. 5)      Projednání smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na projekt „Revitalizace zámeckého rybníka“. 6)      Projednání příkazní smlouvy na zajištění TDI pro stavbu „Modletice – Intenzifikace ČOV“. 7)      Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva stavby na část chodníku podél komunikace II/0101. 8)      Den matek 2014, projednání termínu konání a zajištění pořádání. 9)      Očkování psů 2014, projednání termínu konání. 10)  Informace o chodu obecního úřadu. 11)  Projednání žádosti o vyjádření ke stavbě sloupu VN „Modletice - VN – parc. č. 565/1“. 12)  Projednání dodatku smlouvy na „Projekt výstavby a revitalizace liniových porostů v katastru obce Modletice“.

Zápis zastupitelstva c.5-2014,3.4.2014.pdf