Zastupitelstvo č. 5/2017, 17.05.2017

1)       Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě a služebnosti vjezdu pro majitele pozemku parc. 156/9 v k.ú. Modletice u Dobřejovic. Projednání žádosti o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 156/9. 2)       Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – přípojka vodovodu, na pozemkové parc.  č. 568, v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 3)       Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – přípojka vysokého napětí, na pozemkové parc.  č. 568, v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 4)       Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – přípojka sdělovacího vedení, na pozemkové parc.  č. 568, v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 5)       Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – přípojka dešťové kanalizace, na pozemkové parc.  č. 568, v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 6)       Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – přípojka splaškové kanalizace, na pozemkové parc.  č. 568, v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 7)       Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě –vodovodní řad, na pozemkové parc.  č. 47, č. 480/1, č. 493/1 a č. 568, v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 8)       Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – vedení veřejného osvětlení, na pozemkové parc.  č. 480/1, č. 493/1 a č. 568, v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 9)       Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – podzemní sdělovací vedení, na pozemkové parc. č. 480/1, č. 493/1 a č. 568, v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 10)   Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – splašková kanalizace, na pozemkové parc. č. 480/1, č. 493/1 a č. 568, v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 11)   Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – dešťová kanalizace, na pozemkové parc. č. 493/1 a č. 568, v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 12)   Projednání kupní smlouvy o prodeji pozemků parc. č.  87/4 a 527/12 v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 13)   Projednání kupní smlouvy o koupi pozemku parc. č.  3/8 v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 14)   Projednání kupní smlouvy o prodeji pozemku parc. č.  527/19 v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 15)   Projednání kupní smlouvy o prodeji pozemků parc. č.  527/6 a 527/7 v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 16)   Rozpočtové opatření č. 5/2017. 17)   Informace o chodu obecního úřadu. a.        Změna termínů zasedání zastupitelstva ze dne 14.6.2017 18)   Projednání smlouvy o dílo na opravu sochy sv. J. Nepomuckého. 19)   Projednání zadání změny ÚP obce č. 11 20)   Projednání využití dotačních prostředků na likvidaci povodňových škod z roku 2013, odstranění sedimentu z Mlýnského rybníka, pročištění koryta Chomutovického potoka. 21)    Projednání žádosti o stanovisko ke změně trasy  kabelového vedení   - pozemek parc. č. 506/29 v k. ú. Modletice u Dobřejovic.v      

Zápis zastupitelstva c. 5-2017 17.5.2017.pdf