Zastupitelstvo č. 12/2013, 10.10.2013

1)      Projednání podání žádosti o uzavření veřejnoprávní smlouvy na správu systému územní identifikace adres a nemovitostí s městem Říčany na rok 2014. 2)      Projednání kupní smlouvy na pozemky parc.č. 542/2 a parc.č. 543/2 mezi obcí Modletice a panem Davidem Zahálkou. 3)      Projednání smlouvy s právní kanceláří na zastupování obce v souvislosti s nadměrným hlukem v obci. 4)      Projednání darovací smlouvy mezi Obcí Modletice a firmou HOPI, s.r.o. 5)      Projednání řešení opravy havárie obecního vodovodu. 6)      Projednání řešení opravy podlahy v domě č.p. 19. 7)      Projednání žádosti o poskytnutí příspěvku na malování prodejny potravin č.p. 6. 8)      Projednání žádosti o souhlas obce s provedením přístavby haly č.p. 97. 9)      Projednání pořádání akce „Rozsvěcení vánočního stromu 2013“. 10)  Projednání DIO, úprava dopravního značení v obci. 11)  Informace o chodu obecního úřadu. 12)  Výběr realizační firmy na „Výsadbu a revitalizaci liniových porostů“. 13)  Informace o stavu zpracování aktualizace strategického plánu obce.

Zápis zastupitelstva c.12-2013,10.10.2013.pdf