Zastupitelstvo č. 10/2017, 06.09.2017

1)       Projednání darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi obcí Modletice a paní Marií Pevnou a paní Pavlou Vaništovou. 2)       Projednání došlých nabídek zájemců o užívání Zámeckého rybníka v Modleticích. 3)       Informace o projektu měření imisí v obci Modletice prováděném ČHMÚ. 4)       Projednání možnosti přípravy žádosti o dotaci na obnovu drobných sakrálních staveb v obci, II část. 5)       Rozpočtové opatření č. 9/2017. 6)       Projednání žádosti o sdělení podmínek pro připojení pozemků parc. č. 70/2 a 544 na vodovod a kanalizaci. 7)       Informace o chodu obecního úřadu. 8)       Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Modletice a firmou T-Mobile Czech Republic a. s. 9)       Projednání směnné smlouvy o směně pozemků mezi Obcí Modletice a panem Františkem Škábou. 10)    Projednání žádosti o vyjádření k PD na stavbu „Výrobní hala SOPO v Modleticích, k.ú. Modletice u Dobřejovic, parc. č. 736, 735, 733/2“.    

Zápis zastupitelstva c. 10-2017 6.9.2017.pdf