Zastupitelstvo č. 10/2015, 19.08.2015

14)   Projednání poskytnutí vánoční příspěvku 2015.  1)       Projednání nabídky na směnu části pozemku parc. č. 87/1. 2)       Projednání došlých nabídek na odkoupení silničních panelů. 3)       Projednání dodatku smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi obcí Modletice a firmou EKO-KOM, a.s. 4)       Projednání dodatku smlouvy o dílo na Intenzifikaci ČOV Modletice. 5)       Informace o proběhlém jednání s firmou Billa. 6)       Projednání návrhu nové vyhlášky o odpadech. 7)       Projednání návrhu nové vyhlášky o pohybu psů v obci. 8)       Projednání nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 555 pro zařízení staveniště. 9)       Rozpočtové opatření č. 7/2015. 10)   Projednání návrhu obecní smlouvy na vodné a stočné. 11)   Informace o připravovaných dotačních programech. a.        dotace na měření kvality ovzduší b.       dotace na kamerové systémy 12)   Informace o chodu obecního úřadu. a.        bourání v bývalém areálu ÚOS b.       měření ČHMÚ 13)   Projednání kupní smlouvy na pozemky parc. č. 448/2 a 620/3 mezi obcí Modletice a firmou Immo-Log-CZ Alpha Beta, s.r.o.  

Zápis zastupitelstva c. 10-2015,19.08.2015_2.pdf