Zasedání 29.03.2012

Odkaz ke stažení:

Obsah:

1) Projednání nájemní smlouvy na zahradu mateřské školy.
2) Potvrzení ředitelky MŠ Modletice ve funkci.
3) Projednání smlouvy o využití mapy ortofota České republiky.
4) Projednání možnosti odkupu části pozemku parc.č.164/2, která se nachází pod
chodníkem a komunikací obce.
5) Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2012.
6) Směna pozemků podél zámku.
7) Vypouštění znečistěných vod do Dobřejovického potoka.
8) Výběr dodavatele herních prvků na dětské hřiště.
9) Informace o chodu obecního úřadu.
10) Chodníky v obci.
11) Povolení podnájmu prostor pronajatých firmou SOPO.
12)Vyřazení nepoužitelného majetku z evidence majetku obce.