Zápisy ze zasedání

1 2 3 4 5 6 10   Následující   ››

Zastupitelstvo č. 5/2018, 09.05.2018

1) Projednání postupu zm ě ny územního plánu obce Modletice č . 11. 2) Projednání žádosti o vydání stanoviska pro rozhodnutí o umíst ě ní stavby „Rozší ř ení optické sít ě T-Mobile, Popovi č ky-Modletice“. 3) Projednání žádosti o spolupráci a pravidelnou finan č ní podporu Sportovního centra Hlubo č inka. 4) Informace o výsledku p ř ezkoumání hospoda ř ení obce Modletice za rok 2017. 5) Informace o studii parcelace pozemk ů v č ásti Chválov. 6) Projednání rozpo č tového opat ř ení č . 4/2018.

 

Zastupitelstvo č. 4/2018, 11.04.2018

1) Projednání rozd ě lení autobusové linky č . 328 a rozd ě lení jejího financování. 2) Projednání dodatku smlouvy o zajišt ě ní svozu odpad ů z obce Modletice. 3) Projednání cenové nabídky na realizaci kamerového systému na OÚ Modletice. 4) Projednání možnosti úpravy travních porost ů a realizace cest pro p ě ší na Mlýnské louce. 5) Projednání stanoviska k plánované stavb ě datového vedení T-Mobile. 6) Projednání aktualizace Strategického plánu rozvoje obce Modletice. 7) Projednání rozpo č tového opat ř ení č . 3/2018. 8) Stanovení po č tu zastupitel ů obce pro volební období 2018-2022. 9) Projednání schválení rozhodnutí o dotaci na akci „Oprava poni č eného koryta Chomutovického potoka“. 10) Projednání realizace obnovy historického vzhledu zvoni č ky u Zámeckého rybníka. 11) Projednání problematiky užívání obecních zem ě d ě lských pozemk ů .

 

Zastupitelstvo č. 3/2018, 07.03.2018

1) Projednání realizace obnovy historického vzhledu zvoničky u Zámeckého rybníka.2) Projednání žádosti o příspěvek na činnost spolku SDH Modletice.3) Projednání žádosti o příspěvek na činnost spolku Modletice sobě.4) Projednání stanoviska k plánované stavbě datového vedení T-Mobile.5) Projednání postupu při rekonstrukci ulice Za stodolou.6) Projednání rozpočtového opatření č. 2/2018.7) Výběr dodavatele a projednání smlouvy o dílo na akci „ Vodovod Modletice – výstavbavodojemu a přiváděcího řadu, projektová a inženýrská činnost“.8) Projednání smlouvy o užívání Zámeckého rybníka mezi obcí Modletice a Rybářskýmspolkem Modletice, z.s.9) Projednání nájemní smlouvy o pronájmu prostor pro činnost jednotky SDH Modleticemezi obcí Modletice a Agro Jesenice u Prahy a.s.10) Projednání kupní smlouvy na část pozemku 23/1 mezi obcí Modletice a MUDr.Lukášem Otrubou.11) Projednání darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi obcí Modletice a  Základní školou Průhonice. 

 

Zastupitelstvo č. 12/2017, 04.10.2017

1) Informace o projednávání posuzování vlivů stavby „Silniční okruh kolem Prahy, stavba511, Běchovice – dálnice D1“ na životní prostředí.2) Projednání možnosti podání žádosti o dotaci na zefektivnění odpadového hospodářstvív obci.3) Informace o stavu žádosti o dotaci na stavbu Modletice - intenzifikace ČOV.4) Rozpočtové opatření č. 10/2017. 5) Informace o chodu obecního úřadu. 

 

Zastupitelstvo č. 2/2018, 07.02.2018

1) Projednání dodatku smlouvy o zvýšení nákladů spojených s plněním úkolů Obecnípolicie Vestec dle veřejnoprávní smlouvy.2) Projednání možnosti realizace obnovy historického vzhledu zvoničky u Zámeckéhorybníka.3) Informace o jednání starostů společného školského obvodu ZŠ Průhonice.4) Projednání Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu mezi obcí Modletice a společností ČEZDistribuce, a.s.5) Projednání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právuprovést stavbu č. IV-12-602-1437/1 mezi obcí Modletice a společností ČEZDistribuce, a.s.6) Projednání smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení.7) Projednání žádosti o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy.8) Projednání žádosti o příspěvek na předplaveckou výuku dětí navštěvujících MŠModletice.9) Projednání termínu konání jarního úklidu obce 2018.10) Projednání rozpočtového opatření č. 1/2018.11) Projednání došlých nabídek k záměru pronájmu prodejny potravin. 12) Projednání podmínek realizace výstavby na jihozápadním okraji obce za areále UOS. 

 

Zastupitelstvo č. 1/2018, 10.01.2018

1) Projednání návrhu změny cen ke smlouvě za svoz odpadů z obce Modletice.2) Projednání možnosti převodu nájemní smlouvy v souvislosti se změnou právní formynájemce obchodu s potravinami.3) Projednání schválení rozhodnutí o dotaci na akci „Intenzifikace ČOV – Modletice“.4) Projednání schválení rozhodnutí o dotaci na akci „Modletice – dopravní automobil“,pro jednotku SDH Modletice.5) Projednání schválení rozhodnutí o dotaci na akci „Obnova sochy sv. Jana Nepomuckéhov Modleticích“.6) Projednání nápravného opatření ke zveřejňování smluv na profilu zadavatele.7) Projednání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcíModletice a Pražskou plynárenskou Distribucí, a.s.8) Projednání žádosti o vyjádření k záměru společnosti Eurowag rozšířit čerpací stanici otankování LNG (zkapalněný zemní plyn).9) Projednání žádosti OÚ Průhonice o poskytnutí mimořádného příspěvku na vybavenínově zřizovaných tříd 1. ročníku.10) Projednání žádosti o vyjádření ke stavebnímu záměru společnosti Sklad Modletice s.r.o.11) Projednání možnosti zřízení názvu ulice v části obce od sochy sv. J. Nepomuckéhosměrem k areálu firmy 4ISP.12) Projednání vyřazení zahradního traktoru z majetku obce.13) Projednání postupu aktualizace Strategického rozvojového plánu obce.14) Projednání schválení rozhodnutí o dotaci na akci „Odbahnění mlýnského rybníka v Modleticích“. 

 

Zastupitelstvo č. 14/2017, 06.12.2017

1) Projednání termínů zasedání zastupitelstva obce na rok 2018.2) Závěrečné rozpočtové opatření roku 2017.3) Projednání odměňování zastupitelů obce od 1.1.2018.4) Projednání poskytnutí daru (příspěvku) trvale hlášeným obyvatelům obce.5) Projednání žádosti o vyjádření ke stavbě Modletice kVN p.č. 439/12 – přeložka, EP-12-6003696. 6) Projednání financování stavby Nové hasičské zbrojnice Modletice. 

 

Zastupitelstvo č. 13/2017, 01.11.2017

1) Projednání rozpočtového výhledu obce na roky 2019-2020.2) Projednání rozpočtu obce na rok 2018.3) Projednání plánu inventarizace majetku obce za rok 2017.4) Projednání ceny vodného na rok 2018.5) Projednání ceny stočného na rok 2018.6) Projednání obecně závazné vyhlášky o poplatku za komunální odpad.7) Projednání poskytnutí vánočního příspěvku 2017.8) Projednání žádosti o směnu pozemku obce parc. č. 733/1 v k.ú. Modletice u Dobřejovic.9) Rozpočtové opatření č. 11/2017.10) Informace o chodu obecního úřadu.a) Nádoby na sběr jedlých olejůb) Projednání kulturního kalendáře obce na rok 2018.11) Projednání návrhu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na koupi pozemku parc. č. 734/2o výměře 492 m2 uvedený a pozemku parc. č. 448/5 o výměře 186 m2.12) Projednání stížnosti paní Prochové.13) Projednání možnosti prodeje části pozemku parc. č. 242/33 v k.ú. Modletice uDobřejovic.14) Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-602437/1. 

 

Zastupitelstvo č. 11/2017, 25.09.2017

1)       Projednání smlouvy o poskytnutí úvěru mezi obcí Modletice a Komerční bankou, a.s. 2)       Projednání kupní smlouvy na pozemek pac. č. 242/33 v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 3)       Projednání nabídky na opravu čerpací stanice na kanalizaci Doubravice. 4)        Projednání předběžné nabídky na zpracování projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci na dostavbu vodovodu Modletice a na výstavbu vodojemu v Modleticích.    

 

Zastupitelstvo č. 10/2017, 06.09.2017

1)       Projednání darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi obcí Modletice a paní Marií Pevnou a paní Pavlou Vaništovou. 2)       Projednání došlých nabídek zájemců o užívání Zámeckého rybníka v Modleticích. 3)       Informace o projektu měření imisí v obci Modletice prováděném ČHMÚ. 4)       Projednání možnosti přípravy žádosti o dotaci na obnovu drobných sakrálních staveb v obci, II část. 5)       Rozpočtové opatření č. 9/2017. 6)       Projednání žádosti o sdělení podmínek pro připojení pozemků parc. č. 70/2 a 544 na vodovod a kanalizaci. 7)       Informace o chodu obecního úřadu. 8)       Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Modletice a firmou T-Mobile Czech Republic a. s. 9)       Projednání směnné smlouvy o směně pozemků mezi Obcí Modletice a panem Františkem Škábou. 10)    Projednání žádosti o vyjádření k PD na stavbu „Výrobní hala SOPO v Modleticích, k.ú. Modletice u Dobřejovic, parc. č. 736, 735, 733/2“.    

 
1 2 3 4 5 6 10   Následující   ››