Zápisy ze zasedání

1 2 3 4 5 6   Následující   ››

Zastupitelstvo č. 10/2017, 06.09.2017

1)       Projednání darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi obcí Modletice a paní Marií Pevnou a paní Pavlou Vaništovou. 2)       Projednání došlých nabídek zájemců o užívání Zámeckého rybníka v Modleticích. 3)       Informace o projektu měření imisí v obci Modletice prováděném ČHMÚ. 4)       Projednání možnosti přípravy žádosti o dotaci na obnovu drobných sakrálních staveb v obci, II část. 5)       Rozpočtové opatření č. 9/2017. 6)       Projednání žádosti o sdělení podmínek pro připojení pozemků parc. č. 70/2 a 544 na vodovod a kanalizaci. 7)       Informace o chodu obecního úřadu. 8)       Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Modletice a firmou T-Mobile Czech Republic a. s. 9)       Projednání směnné smlouvy o směně pozemků mezi Obcí Modletice a panem Františkem Škábou. 10)    Projednání žádosti o vyjádření k PD na stavbu „Výrobní hala SOPO v Modleticích, k.ú. Modletice u Dobřejovic, parc. č. 736, 735, 733/2“.    

 

Zastupitelstvo č. 9/2017, 17.08.2017

1)       Projednání smlouvy o dílo na Odbahnění Mlýnského rybníka v Modleticích. 2)       Projednání smlouvy o dílo na Opravu poničeného koryta Chomutovického potoka. 3)        Projednání žádosti o udělení výjimky pro Wilson tenis centrum.    

 

Zastupitelstvo č. 8/2017, 09.08.2017

1)       Projednání smlouvy o dílo na Odbahnění Mlýnského rybníka v Modleticích. 2)       Projednání smlouvy o dílo na Opravu poničeného koryta Chomutovického potoka. 3)       Projednání smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek parc. č. 242/33 v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 4)       Rozpočtové opatření č. 8/2017. 5)       Informace o chodu obecního úřadu. a)       Informace o postupu řešení problematiky hluku z dopravy na D0 6)       Projednání žádosti o odprodej části obecního pozemku parc. č. 508/4 v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 7)        Projednání rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS.    

 

Zastupitelstvo č. 7/2017, 19.07.2017

1)       Projednání studie firmy MIBA s.r.o. na rozšíření areálu. 2)       Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Modletice a firmou T-Mobile Czech Republic a.s. 3)       Projednání kupní smlouvy na pozemky veřejné zeleně parc. č. 169/21, 242/39, 169/20, 169/2, 242/3, 242/34 a 408/36 v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 4)       Projednání zajištění investičního úvěru pro obec Modletice. 5)       Projednání smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek parc. č. 242/33 v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 6)       Projednání plánovací smlouvy mezi obcí Modletice a firmou Kärcher spol. s r.o. v souvislosti s výstavbou areálu firmy. 7)       Projednání žádosti o vydání stanoviska k PD na stavbu „Administrativní a skladovací objekt – Modletice, parc. č. 439/14, 439/16 a 418/1 v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 8)       Rozpočtové opatření č. 7/2017. 9)       Informace o chodu obecního úřadu. a)         Stav kanalizace Doubravice 10)       Projednání návrhu darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi obcí Modletice a paní Marií Pevnou a Pavlou Vaništovou.   

 

Zastupitelstvo č. 6/2017, 07.06.2017

1)       Projednání zveřejnění záměru obce o pronájmu Zámeckého rybníka. 2)       Projednání nákupu techniky pro údržbu obce. 3)       Projednání možnosti zajištění investičního úvěru pro obec Modletice. 4)       Projednání možnosti podat žádost o dotaci do programu vodovody a kanalizace. 5)       Rozpočtové opatření č. 6/2017. 6)       Informace o chodu obecního úřadu. a)       Jednání na Ministerstvu dopravy o řešení hluku z SOKP 7)       Projednání kupní smlouvy na pozemky veřejné zeleně parc. č. 169/21, 242/39, 169/20, 169/2, 242/3, 242/34 a 408/36 v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 8)       Projednání nabídky na opravu havarijního stavu dešťové kanalizace. 9)       Projednání podmínek poskytování příspěvků pro obyvatele obce. 10)       Projednání veřejnoprávní smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany mezi obcí Modletice a obcí Dobřejovice.   

 

Zastupitelstvo č. 5/2017, 17.05.2017

1)       Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě a služebnosti vjezdu pro majitele pozemku parc. 156/9 v k.ú. Modletice u Dobřejovic. Projednání žádosti o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 156/9. 2)       Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – přípojka vodovodu, na pozemkové parc.  č. 568, v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 3)       Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – přípojka vysokého napětí, na pozemkové parc.  č. 568, v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 4)       Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – přípojka sdělovacího vedení, na pozemkové parc.  č. 568, v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 5)       Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – přípojka dešťové kanalizace, na pozemkové parc.  č. 568, v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 6)       Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – přípojka splaškové kanalizace, na pozemkové parc.  č. 568, v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 7)       Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě –vodovodní řad, na pozemkové parc.  č. 47, č. 480/1, č. 493/1 a č. 568, v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 8)       Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – vedení veřejného osvětlení, na pozemkové parc.  č. 480/1, č. 493/1 a č. 568, v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 9)       Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – podzemní sdělovací vedení, na pozemkové parc. č. 480/1, č. 493/1 a č. 568, v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 10)   Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – splašková kanalizace, na pozemkové parc. č. 480/1, č. 493/1 a č. 568, v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 11)   Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – dešťová kanalizace, na pozemkové parc. č. 493/1 a č. 568, v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 12)   Projednání kupní smlouvy o prodeji pozemků parc. č.  87/4 a 527/12 v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 13)   Projednání kupní smlouvy o koupi pozemku parc. č.  3/8 v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 14)   Projednání kupní smlouvy o prodeji pozemku parc. č.  527/19 v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 15)   Projednání kupní smlouvy o prodeji pozemků parc. č.  527/6 a 527/7 v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 16)   Rozpočtové opatření č. 5/2017. 17)   Informace o chodu obecního úřadu. a.        Změna termínů zasedání zastupitelstva ze dne 14.6.2017 18)   Projednání smlouvy o dílo na opravu sochy sv. J. Nepomuckého. 19)   Projednání zadání změny ÚP obce č. 11 20)   Projednání využití dotačních prostředků na likvidaci povodňových škod z roku 2013, odstranění sedimentu z Mlýnského rybníka, pročištění koryta Chomutovického potoka. 21)    Projednání žádosti o stanovisko ke změně trasy  kabelového vedení   - pozemek parc. č. 506/29 v k. ú. Modletice u Dobřejovic.v      

 

Zastupitelstvo č. 4/2017, 19.04.2017

1)       Projednání možnosti zadání územní studie veřejných prostranství obce. 2)       Projednání smlouvy o budoucí směnné smlouvě na pozemek parc. č. 733/1. 3)       Projednání plánovací smlouvy s firmou Kaufland. 4)       Projednání došlých nabídek na záměr prodeje části pozemku parc. č. 23/1. 5)       Projednání investičního záměru „Vodovod Modletice“. 6)       Projednání souhlasu o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 54/1 na obec Modletice. 7)       Projednání souhlasu o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 54/2 na obec Modletice. 8)       Projednání závěrečného účtu obce Modletice za rok 2016. 9)       Projednání účetní závěrky obce Modletice za rok 2016. 10)   Projednání účetní závěrky MŠ Modletice za rok 2016. 11)   Vyřazení nepotřebného majetku z evidence obce. 12)   Rozpočtové opatření č. 4/2017. 13)   Informace o chodu obecního úřadu. Parkování v obci 14)   Projednání možnosti čerpat dotace na odbahnění Mlýnského rybníka a vyčištění Chomutovického potoka. 15)   Rekonstrukce dešťové kanalizace v souvislosti s výstavbou areálu firmy 4ISP. 16)   Informace o podané žádosti o dotaci na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého. 17)   Projednání smlouvy o dílo mezi obcí Modletice a firmou Tomovy parky Group, s.r.o. na rekonstrukci dětského hřiště Olšina. 18)    Projednání návrhu smlouvy o dílo mezi obcí Modletice a firmou FK Bau, a.s. na provedení stavby vodovodního řadu V4.    

 

Zastupitelstvo č. 3/2017, 19.03.2017

1)       Projednání příspěvku pro spolek Modletice sobě. 2)       Projednání příspěvku pro spolek Sbor dobrovolných hasičů Modletice. 3)       Projednání rekonstrukce dětského hřiště Olšina. 4)       Projednání došlých nabídek na pronájem prostor obchodu v budově č.p. 6. 5)       Projednání žádosti o vyjádření k dokumentaci na stavbu „Propojovací plynovod STL sítí Modletice-Jažlovice“. 6)       Projednání žádosti o vyjádření k dokumentaci na stavbu „Modletice – kVN, TS – pro p.č. 280/30“. 7)       Projednání žádosti o vyjádření k dokumentaci na stavbu „Napojení objektů Zděbradská, Na dlouhém na síť Dial Telecom, a.s.“ 8)       Rozpočtové opatření č. 3/2017. 9)       Informace o chodu obecního úřadu. a)       Informace o činnosti obecní policie 10)   Projednání kupní smlouvy na koupi dopravního automobilu pro JSDH Modletice. 11)   Projednání dopravního připojení objektu Jena k silnici II/101. 12)    Informace o proběhlé kontrole hospodaření.    

 

Zastupitelstvo č. 2/2017, 22.02.2017

1)       Projednání žádosti o vyjádření k dokumentaci na stavbu „Propojovací plynovod STL sítí Modletice-Jažlovice“. 2)       Projednání žádosti o stanovisko k umístění kabelové přípojky do pozemku obce parc.č. 506/29 v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 3)       Projednání rekonstrukce dětského hřiště Olšina. 4)       Projednání výběru dodavatele dopravního automobilu pro JSDH Modletice. 5)       Informace o jednání s majiteli pozemků v lokalitě Chválov. 6)       Projednání plánovací smlouvy mezi obcí Modletice a firmou A3/94 Charly GmbH. 7)       Informace o zadání změny č. 11 územního plánu obce Modletice. 8)       Projednání možnosti nabídky neziskové organizace Sázíme stromy na výsadbu stromů v obci Modletice. 9)       Rozpočtové opatření č. 2/2017. 10)   Informace o chodu obecního úřadu. a)       Informace o činnosti obecní policie b)       Jarní úklid obce 2017 c)       Projednání pořádání akce Modletická pouť/posvícení 11)    Informace o řešení problematiky hluku z D0 (pražský okruh)    

 

Zastupitelstvo č. 1/2017, 25.01.2017

1)       Projednání záměru výstavby areálu firmy 4ISP s.r.o. na pozemcích parc. č. 571/2 a 571/3. 2)       Informace o podané žádosti o dotaci na opravu sakrálních staveb v obci. 3)       Projednání možnosti pronájmu a dalšího provozu prodejny potravin v objektu č.p. 6. 4)       Projednání žádosti o příspěvek na předplaveckou výuku dětí v MŠ Modletice. 5)       Projednání řešení opravy sociálního zařízení v MŠ Modletice. 6)       Projednání možnosti podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce a rozšíření MŠ Modletice z dotačního programu ITI Pražské metropolitní oblasti. 7)       Projednání žádosti o vyjádření k PD na stavbu „Připojení objektu Jena k silnici II/101“. 8)       Projednání stanoviska ke studii zástavby v lokalitě Chválov od firmy Canaba. 9)       Projednání žádosti o vyjádření k PD na stavbu „Modernizace SO-08 Předčištění technologických odpadních vod v areálu Kaufland Modletice“. 10)   Rozpočtové opatření č. 1/2017. 11)    Informace o chodu obecního úřadu.    

 
1 2 3 4 5 6   Následující   ››