Zápisy ze zasedání

1 2 3 4 5 6   Následující   ››

Zastupitelstvo č. 5/2017, 17.05.2017

1)       Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě a služebnosti vjezdu pro majitele pozemku parc. 156/9 v k.ú. Modletice u Dobřejovic. Projednání žádosti o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 156/9. 2)       Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – přípojka vodovodu, na pozemkové parc.  č. 568, v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 3)       Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – přípojka vysokého napětí, na pozemkové parc.  č. 568, v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 4)       Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – přípojka sdělovacího vedení, na pozemkové parc.  č. 568, v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 5)       Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – přípojka dešťové kanalizace, na pozemkové parc.  č. 568, v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 6)       Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – přípojka splaškové kanalizace, na pozemkové parc.  č. 568, v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 7)       Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě –vodovodní řad, na pozemkové parc.  č. 47, č. 480/1, č. 493/1 a č. 568, v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 8)       Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – vedení veřejného osvětlení, na pozemkové parc.  č. 480/1, č. 493/1 a č. 568, v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 9)       Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – podzemní sdělovací vedení, na pozemkové parc. č. 480/1, č. 493/1 a č. 568, v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 10)   Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – splašková kanalizace, na pozemkové parc. č. 480/1, č. 493/1 a č. 568, v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 11)   Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – dešťová kanalizace, na pozemkové parc. č. 493/1 a č. 568, v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 12)   Projednání kupní smlouvy o prodeji pozemků parc. č.  87/4 a 527/12 v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 13)   Projednání kupní smlouvy o koupi pozemku parc. č.  3/8 v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 14)   Projednání kupní smlouvy o prodeji pozemku parc. č.  527/19 v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 15)   Projednání kupní smlouvy o prodeji pozemků parc. č.  527/6 a 527/7 v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 16)   Rozpočtové opatření č. 5/2017. 17)   Informace o chodu obecního úřadu. a.        Změna termínů zasedání zastupitelstva ze dne 14.6.2017 18)   Projednání smlouvy o dílo na opravu sochy sv. J. Nepomuckého. 19)   Projednání zadání změny ÚP obce č. 11 20)   Projednání využití dotačních prostředků na likvidaci povodňových škod z roku 2013, odstranění sedimentu z Mlýnského rybníka, pročištění koryta Chomutovického potoka. 21)    Projednání žádosti o stanovisko ke změně trasy  kabelového vedení   - pozemek parc. č. 506/29 v k. ú. Modletice u Dobřejovic.v      

 

Zastupitelstvo č. 4/2017, 19.04.2017

1)       Projednání možnosti zadání územní studie veřejných prostranství obce. 2)       Projednání smlouvy o budoucí směnné smlouvě na pozemek parc. č. 733/1. 3)       Projednání plánovací smlouvy s firmou Kaufland. 4)       Projednání došlých nabídek na záměr prodeje části pozemku parc. č. 23/1. 5)       Projednání investičního záměru „Vodovod Modletice“. 6)       Projednání souhlasu o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 54/1 na obec Modletice. 7)       Projednání souhlasu o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 54/2 na obec Modletice. 8)       Projednání závěrečného účtu obce Modletice za rok 2016. 9)       Projednání účetní závěrky obce Modletice za rok 2016. 10)   Projednání účetní závěrky MŠ Modletice za rok 2016. 11)   Vyřazení nepotřebného majetku z evidence obce. 12)   Rozpočtové opatření č. 4/2017. 13)   Informace o chodu obecního úřadu. Parkování v obci 14)   Projednání možnosti čerpat dotace na odbahnění Mlýnského rybníka a vyčištění Chomutovického potoka. 15)   Rekonstrukce dešťové kanalizace v souvislosti s výstavbou areálu firmy 4ISP. 16)   Informace o podané žádosti o dotaci na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého. 17)   Projednání smlouvy o dílo mezi obcí Modletice a firmou Tomovy parky Group, s.r.o. na rekonstrukci dětského hřiště Olšina. 18)    Projednání návrhu smlouvy o dílo mezi obcí Modletice a firmou FK Bau, a.s. na provedení stavby vodovodního řadu V4.    

 

Zastupitelstvo č. 3/2017, 19.03.2017

1)       Projednání příspěvku pro spolek Modletice sobě. 2)       Projednání příspěvku pro spolek Sbor dobrovolných hasičů Modletice. 3)       Projednání rekonstrukce dětského hřiště Olšina. 4)       Projednání došlých nabídek na pronájem prostor obchodu v budově č.p. 6. 5)       Projednání žádosti o vyjádření k dokumentaci na stavbu „Propojovací plynovod STL sítí Modletice-Jažlovice“. 6)       Projednání žádosti o vyjádření k dokumentaci na stavbu „Modletice – kVN, TS – pro p.č. 280/30“. 7)       Projednání žádosti o vyjádření k dokumentaci na stavbu „Napojení objektů Zděbradská, Na dlouhém na síť Dial Telecom, a.s.“ 8)       Rozpočtové opatření č. 3/2017. 9)       Informace o chodu obecního úřadu. a)       Informace o činnosti obecní policie 10)   Projednání kupní smlouvy na koupi dopravního automobilu pro JSDH Modletice. 11)   Projednání dopravního připojení objektu Jena k silnici II/101. 12)    Informace o proběhlé kontrole hospodaření.    

 

Zastupitelstvo č. 2/2017, 22.02.2017

1)       Projednání žádosti o vyjádření k dokumentaci na stavbu „Propojovací plynovod STL sítí Modletice-Jažlovice“. 2)       Projednání žádosti o stanovisko k umístění kabelové přípojky do pozemku obce parc.č. 506/29 v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 3)       Projednání rekonstrukce dětského hřiště Olšina. 4)       Projednání výběru dodavatele dopravního automobilu pro JSDH Modletice. 5)       Informace o jednání s majiteli pozemků v lokalitě Chválov. 6)       Projednání plánovací smlouvy mezi obcí Modletice a firmou A3/94 Charly GmbH. 7)       Informace o zadání změny č. 11 územního plánu obce Modletice. 8)       Projednání možnosti nabídky neziskové organizace Sázíme stromy na výsadbu stromů v obci Modletice. 9)       Rozpočtové opatření č. 2/2017. 10)   Informace o chodu obecního úřadu. a)       Informace o činnosti obecní policie b)       Jarní úklid obce 2017 c)       Projednání pořádání akce Modletická pouť/posvícení 11)    Informace o řešení problematiky hluku z D0 (pražský okruh)    

 

Zastupitelstvo č. 1/2017, 25.01.2017

1)       Projednání záměru výstavby areálu firmy 4ISP s.r.o. na pozemcích parc. č. 571/2 a 571/3. 2)       Informace o podané žádosti o dotaci na opravu sakrálních staveb v obci. 3)       Projednání možnosti pronájmu a dalšího provozu prodejny potravin v objektu č.p. 6. 4)       Projednání žádosti o příspěvek na předplaveckou výuku dětí v MŠ Modletice. 5)       Projednání řešení opravy sociálního zařízení v MŠ Modletice. 6)       Projednání možnosti podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce a rozšíření MŠ Modletice z dotačního programu ITI Pražské metropolitní oblasti. 7)       Projednání žádosti o vyjádření k PD na stavbu „Připojení objektu Jena k silnici II/101“. 8)       Projednání stanoviska ke studii zástavby v lokalitě Chválov od firmy Canaba. 9)       Projednání žádosti o vyjádření k PD na stavbu „Modernizace SO-08 Předčištění technologických odpadních vod v areálu Kaufland Modletice“. 10)   Rozpočtové opatření č. 1/2017. 11)    Informace o chodu obecního úřadu.    

 

Zastupitelstvo č. 13/2016, 07.12.2016

1)       Projednání záměru výstavby areálu firmy 4ISP s.r.o. na pozemcích parc. č. 571/2 a 571/3. 2)       Projednání ceny vodného na rok 2017. 3)       Projednání ceny stočného na rok 2017. 4)       Projednání obecně závazné vyhlášky o poplatku za komunální odpad. 5)       Projednání obecně závazné vyhlášky o poplatku ze psů. 6)       Projednání termínů zasedání zastupitelstva na rok 2017. 7)       Závěrečné rozpočtové opatření roku 2016. 8)        Projednání poskytnutí vánočního příspěvku 2016.    

 

Zastupitelstvo č. 12/2016, 16.11.2016

1)       Projednání rozpočtového výhledu obce na roky 2017-2018. 2)       Projednání rozpočtu obce na rok 2017. 3)       Rozpočtové opatření č. 8/2016. 4)       Projednání plánu inventarizace majetku obce za rok 2016. 5)       Projednání plánovací smlouvy v souvislosti s výstavbou areálu firmy SOPO INVEST s.r.o. 6)       Projednání obecně závazné vyhlášky o poplatku z ubytovací kapacity. 7)       Projednání zajištění pracovníků pro provoz správu a údržbu obecního majetku. 8)       Projednání možnosti podání žádosti o poskytnutí dotace na rekonstrukci drobných sakrálních a historických staveb v obci. 9)       Informace o chodu obecního úřadu. a)       Rozsvícení vánočního stromu 2016 b)       Vánoční koncert 2016 c)       Informace o činnosti Obecní policie d)      Divadelní představení 2017 e)        Informace o dílčím přezkoumání hospodaření obce    

 

Zastupitelstvo č. 11/2016, 19.10.2016

1)       Projednání příkazní smlouvy o poskytování právních služeb. 2)       Projednání kupní smlouvy na pozemek parc. č. 301/3 v k.ú. Dobřejovice. 3)       Projednání žádosti o stanovisko ke stavebnímu povolení pro stavbu „D1 oprava AB vozovky“. 4)       Projednání žádosti o stanovisko ke stavebním úpravám domu č.p. 63. 5)       Projednání stanoviska ke změně č. 2 územního plánu obce Dobřejovice. 6)       Projednání stanoviska ke zjišťovacímu řízení na stavbu Betonárny Dobřejovice. 7)       Rozpočtové opatření č. 7/2016. 8)       Informace o chodu obecního úřadu. a)       Obecní policie b)       Kulturní kalendář c)       Dobrovolník středočeského kraje 2016 9)       Projednání vyhlášky o držení psů. 10)   Projednání vyhlášky o výjimkách z nočního klidu. 11)    Výsadba stromů kolem silnice III/00318.    

 

Zastupitelstvo č. 10/2016, 21.9.2016

9)       Projednání žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu „Přístavba objektu SO 03 – přesun myčky obalů a technické zázemí“ ve firmě Kaufland.    1)       Smlouva o ochranně veřejných zájmů obce v souvislosti se změnou ÚP. 2)       Projednání záměru výstavby areálu firmy 4ISP s.r.o. na pozemcích parc. č 571/2 a 571/3. 3)       Projednání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za zhodnocení pozemku v souvislosti s možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace. 4)       Projednání zřízení sociálního příspěvku pro obyvatele obce. 5)       Projednání plánovací smlouvy v souvislosti s výstavbou areálu firmy SOPO s.r.o. 6)       Projednání kupní smlouvy na pozemek parc. č. 87/3 v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 7)       Informace o chodu obecního úřadu. a)       Informace o činnosti Obecní policie b)       Modletický špacír 2016 c)       Vánoční koncert 2016 8)       Rozpočtové opatření č. 6/2016.  

 

Zastupitelstvo č. 9/2016, 31.8.2016

c)       Informace o jednání s firmou Kaufland  1)       Projednání záměru výstavby areálu firmy 4ISP s.r.o. na pozemcích parc. č 571/2 a 571/3. 2)       Projednání zřízení sociálního příspěvku pro obyvatele obce. 3)       Projednání směnné smlouvy na pozemek parc. č. 733/1 v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 4)       Informace o žádosti o dotaci na rekonstrukci MŠ Modletice. 5)       Projednání vyhlášky o poplatcích za psy a o držení psů v obci. 6)       Projednání zřízení sociálního fondu pro zaměstnance obce. 7)       Projednání žádosti o směnu pozemku parc. č. 733 v k. ú. Modletice u Dobřejovic. 8)       Projednání nákupu techniky pro údržbu obce. 9)       Vyřazení nepoužitelného majetku z evidence majetku obce. 10)   Informace o chodu obecního úřadu. a)       Informace o činnosti Obecní policie b)       Poničené dětské hřiště Olšina  

 
1 2 3 4 5 6   Následující   ››